Resurssparande och utsläppssnål

För den miljömedvetna kompatibiliteten mäts framtida teknik i fråga om effektivitet, hållbarhet, utsläpp och resurshushållning. En viktig komponent i vår förståelse av hållbarhet är våra produkters livslängd. Den resurssparande och utsläppsnåla produktionen av lågförorenande råvaror och främjandet av ständigt miljöskydd – det är framtidsinriktad hållbarhet.

Överensstämmelse med REACH och RoHS

EU-direktivet 2002/96/EG WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) reglerar omhändertagande av elektriska och elektroniska komponenter och enheter. EU-direktivet 2002/95/EC RoHS (Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska komponenter och enheter. EU-direktivet 1907/2006 EU REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är en EU- materialförordning som kontrollerar och begränsar användningen av farliga kemiska substanser.

Alla våra produkter produceras naturligtvis enligt den senaste EU- förordningen.

«Green Touch» är en integrerad del av vår företagspolicy.

Downloads